dnes je 11.12.2023

Input:

Časové rozlišování

24.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

Časové rozlišování

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Zákon o účetnictví stanoví účetním jednotkám účtovat podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí; není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti.

Účtování ve věcné a časové souvislosti patří k základním pravidlům, které je třeba v účetnictví respektovat. Účetní jednotky účtují o veškerých nákladech a výnosech bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. Účtování o skutečnostech do správného období zajišťují mj. i účty časového rozlišení.

Hlediskem pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že jsou v okamžiku jejich účtování současně známy jejich

 • účel (věcný titul, k němuž se vztahují),

 • částka a

 • období, kterých se týkají.

Ve směrné účtové osnově jsou tyto účty zahrnuty do skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv. Tato účtová skupina zúčtovacích vztahů, které přecházejí z jednoho období do druhého, zahrnuje jak část aktivní, tak i část pasivní:

Aktivní účty časového rozlišení:

381 – Náklady příštích období

382 – Komplexní náklady příštích období

385 – Příjmy příštích období

Pasivní účty časového rozlišení:

383 – Výdaje příštích období

384 – Výnosy příštích období

V rámci účtové skupiny 38 jsou i dohadné účty, které také slouží k zajištění dodržení zásady věcné a časové souvislosti výnosů a nákladů.

Náklady příštích období představují předplacené náklady. Například:

 • nájemné a pachtovné placené předem,

 • zaplacené předplatné do dalších let,

 • náklady na zařazení většího rozsahu drobného nehmotného nebo hmotného majetku do používání.

Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž rozlišené náklady věcně nebo časově souvisejí.

Komplexní náklady příštích období obsahují položky, které se týkají nákladů příštích účetních období a které se souhrnně vztahují k danému účelu. Například:

 • náklady na přípravu a záběh výkonů,

 • náklady na výzkum a vývoj,

 • náklady na dlouhodobou propagaci,

 • náklady na předzásobení.

Zúčtování komplexních nákladů příštích období se provede v účetním období, s nímž rozlišené náklady věcně nebo časově souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na účet komplexních nákladů příštích období, s výjimkou případů vyplývajících ze smluv, respektive platných předpisů.

Výdaje příštích období obsahují náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Například:

 • nájemné a pachtovné placené pozadu,

 • prémie a odměny placené po uplynutí roku.

Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účel a v určité výši.

Výnosy příštích období obsahují příjmy, které věcně patří do výnosů v příštích účetních obdobích. Například:

 • nájemné a pachtovné přijaté předem,

 • částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb,

 • přijaté předplatné.

Vlastník rozvodného zařízení může časově rozlišovat po dobu nejdéle 20 let přijaté úhrady podle příslušného zákona za účelně vynaložené náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a v případě přeložek rozvodných zařízení za samostatné stavby s nimi souvisejícími.

Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým věcně nebo časově souvisejí.

Příjmy příštích období obsahují částky účetní jednotkou nepřijaté, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech pohledávek.

Například:

 • výnosové provize,

 • provedené a odebrané dosud nezaplacené/nevyfakturované práce a služby.

Účtuje se souvztažnými zápisy ve prospěch příslušných účtů účtové třídy 6.

Časové rozlišení nevýznamných a pravidelně se opakujících příjmů a výdajů

Účetní předpisy umožňují, že časové rozlišení není nutno používat v případech, jde-li o nevýznamné a

Nahrávám...
Nahrávám...