dnes je 16.4.2024

Input:

Doplňkové penzijní spoření (dříve: Penzijní pojištění)

13.12.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

Doplňkové penzijní spoření (dříve: Penzijní pojištění)

Ing. Martin Veselý

Třetí důchodový pilíř

Třetí důchodový pilíř byl zaveden v lednu 2013 jakožto jedna ze tří součástí důchodového systému České republiky. Předmětem třetího důchodového pilíře je osobní spoření na penzi a od roku 2013 je charakterizováno institutem doplňkového penzijního spoření, které se stalo nástupcem předchozího institutu známého jako penzijní připojištění se státním příspěvkem. Systém penzijního připojištění, upravený zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, byl totiž po 30. listopadu 2012 uzavřen a není již není možné uzavírat nové smlouvy. Od roku 2013 je možný pouze převod prostředků do systému doplňkového penzijního spoření (tedy do účastnického fondu), nikoliv do jiného transformovaného fondu u jiné penzijní společnosti. Výše měsíčního státního příspěvku je shodná jako v případě doplňkového penzijního spoření a shodná jsou i daňová pravidla, kdy penzijní připojištění je daňově postaveno na roveň doplňkovému penzijnímu spoření.

Dodejme, že první pilíř představuje povinné státní důchodové pojištění, zatímco druhý pilíř pak tvořilo tzv. důchodové spoření založené na investicích do důchodových fondů, které ovšem bylo hned po necelých třech letech zrušeno. Peníze ze zrušeného důchodového spoření si účastníci mohli nechat vyplatit anebo je převést právě do doplňkového penzijního spoření.

Doplňkové penzijní spoření

Účastníkem doplňkového penzijního spoření se může stát každý, komu bylo 18 let, a je možné je kdykoli přerušit nebo ukončit. Fondy, v nichž jsou schraňovány peníze účastníků, se nazývají účastnické fondy.

Na rozdíl od penzijního připojištění se v účastnických fondech penzijního spoření negarantuje nezáporné zhodnocení, zato jsou v nabídce různé investiční strategie – např. konzervativní, dynamická, smíšená. Díky tomu je možné dosáhnout i na vyšší výnosy, vždycky ovšem s vyšším či nižším rizikem, že se investice dostane do minusu. Konzervativní fond je povinně v nabídce každé penzijní společnosti.

Účastník v účastnických fondech tedy ručí svými penězi za investice fondu a nese plně investiční riziko. Na druhé straně lze při úspěšné investiční strategii majetek účastníků zhodnotit významně více než v transformovaných fondech. Kromě toho zde není možnost zažádat o výsluhovou penzi (u transformovaných fondů je tato možnost po 15 letech spoření). Fondy mohou také vyžadovat odměnu 10 % z dosaženého zhodnocení.

Státní příspěvky

Minimální měsíční úložkou (vkladem) pro přiznání státního příspěvku je 300 Kč. Výši příspěvku uvádí tabulka:

Úložka  Státní příspěvek  Úložka  Státní příspěvek 
300 Kč  90 Kč  700 Kč  170 Kč 
400 Kč  110 Kč  800 Kč  190 Kč 
500 Kč  130 Kč  900 Kč  210 Kč 
600 Kč  150 Kč  1 000 Kč a více  230 Kč 

Změna úložek, odklad spoření

V systému doplňkového penzijního spoření je možné změnou smlouvy zvyšovat či snižovat úložky (příspěvky), přičemž snížení je z důvodu dopadu na čerpání státních příspěvků akceptováno pouze písemně. Současně je pro případ nečekaných komplikací umožněno placení příspěvků odložit nebo přerušit.

Předčasné ukončení

Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření lze v případě potřeby předčasně ukončit s výplatou tzv. odkupného. Odkupné je částka, kterou vyplatí pojišťovna klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného se stanoví pojistně matematickými metodami jako hodnota prostředků klienta ke dni zániku závazků ze smlouvy určenému dohodou nebo ke dni doručení výpovědi po odečtení poskytnutých státních příspěvků. Pro pojistné smlouvy uzavřené do 31. 12. 2004 se používal pojem odbytné, co do obsahu se však jedná o totožné pojmy. Státní příspěvky penzijní společnost vrací do státního rozpočtu v původní výši, vyplacené prostředky jsou předmětem zdanění (viz dále).

Odkupné lze vyplatit nejdříve po 24 měsících spoření.

Příspěvky zaměstnavatele

V systému doplňkového penzijního spoření jsou umožněny příspěvky zaměstnavatele, pokud s tím účastník spoření souhlasí, přičemž účastník je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit penzijní společnosti. K příspěvku zaměstnavatele se již neposkytuje státní příspěvek. Příspěvky třetích osob nejsou v doplňkovém penzijním spoření umožněny.

Daňové aspekty

Daňové aspekty doplňkového penzijního spoření najdeme jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele. Patrně nejvýznamnější daňovou výhodou je možnost odpočtu vlastních úložek od základu daně. Odečíst přitom lze část měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících přesáhly výši, od které náleží nejvyšší možný státní příspěvek (v současnosti jde o měsíční částku 1 000 Kč. Zároveň je stanoven absolutní limit odpočtu 24 000 Kč na poplatníka.

Paní Lenka ukládá měsíčně na doplňkové penzijní spoření 1 500 Kč, k čemuž pravidelně dostává měsíční státní příspěvek v maximální výši 230 Kč.

V roce 2022 uplatní roční odpočet od základu daně ve výši 6 000 Kč (12 x 500). Při sazbě daně 15 % tak získá daňovou úsporu ve výši 900 Kč.

Optimalizace

Poplatníka pochopitelně zajímá kombinace úlev státního příspěvku a daňového odpočtu. Jak jsme uvedli výše, státní příspěvek je poskytován k měsíčním úložkám 300 až 1 000 Kč; při úložkách 1 001 až 3 000 Kč lze naopak využít daňový odpočet. Při vyšších úložkách než 3 000 Kč se již ani jeden

Nahrávám...
Nahrávám...