dnes je 16.4.2024

Input:

Doplňkové penzijní spoření (dříve: Penzijní pojištění)

7.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

Doplňkové penzijní spoření (dříve: Penzijní pojištění)

Ing. Martin Veselý

Úvod

Doplňkové penzijní spoření je osobní spoření na penzi se státním příspěvkem. Je součástí tzv. třetího důchodového pilíře, který je jednou ze tří součástí českého důchodového systému. Bylo zavedeno v roce 2013 jako nástupce předchozího institutu známého jako penzijní připojištění se státním příspěvkem.

Systém penzijního připojištění, upravený zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, byl v roce 2012 uzavřen a od roku 2013 je možný pouze převod prostředků do systému doplňkového penzijního spoření (tedy do účastnického fondu), nikoliv do jiného transformovaného fondu u jiné penzijní společnosti. Výše měsíčního státního příspěvku je u původního penzijního připojištění shodná jako u doplňkového penzijního spoření a shodná jsou i daňová pravidla – penzijní připojištění je daňově postaveno na roveň doplňkovému penzijnímu spoření.

Dodejme, že první pilíř představuje povinné státní důchodové pojištění, zatímco druhý pilíř pak tvořilo tzv. důchodové spoření založené na investicích do důchodových fondů, které ovšem bylo hned po necelých třech letech zrušeno. Peníze ze zrušeného důchodového spoření si účastníci mohli nechat vyplatit anebo je převést právě do doplňkového penzijního spoření.

Právní úprava

  • zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,

  • ZDP – zejména §§ 4, 6, 8, 10, 15, 15a, 15b, 36, na které se v dalším výkladu odvoláváme

Novela 2024

V článku několikrát zdůrazňujeme zásadní novinky zákona o daních z příjmů účinné od 1. ledna 2024. Klíčová jsou také přechodná ustanovení, například podle třetího bodu a jiných se neuplatní retroaktivita.

Produkty spoření na stáří

Počínaje rokem 2024 zákon o daních z příjmů zavádí legislativní zkratku "produkty spoření na stáří" (nový § 15a ZDP), která zahrnuje:

  • penzijní připojištění se státním příspěvkem (viz výše),

  • doplňkové penzijní spoření,

  • penzijní pojištění u oprávněné instituce penzijního pojištění,

  • soukromé životní pojištění,

  • dlouhodobý investiční produkt.

Charakteristika

Doplňkové penzijní spoření je upraveno zákonem č. 427/2011 Sb. Účastníkem se může stát každý, komu bylo 18 let, a je možné je kdykoli přerušit nebo ukončit. Fondy, v nichž jsou schraňovány peníze účastníků, se nazývají účastnické fondy.

Na rozdíl od penzijního připojištění se v účastnických fondech penzijního spoření negarantuje nezáporné zhodnocení, zato jsou v nabídce různé investiční strategie – např. konzervativní, dynamická, smíšená. Díky tomu je možné dosáhnout i na vyšší výnosy, vždycky ovšem s vyšším či nižším rizikem, že se investice dostane do minusu. Konzervativní fond je povinně v nabídce každé penzijní společnosti.

Účastník v účastnických fondech tedy ručí svými penězi za investice fondu a nese plně investiční riziko. Na druhé straně lze při úspěšné investiční strategii majetek účastníků zhodnotit významně více než v transformovaných fondech. Kromě toho zde není možnost zažádat o výsluhovou penzi (u transformovaných fondů je tato možnost po 15 letech spoření). Fondy mohou také vyžadovat odměnu 10 % z dosaženého zhodnocení.

Státní příspěvky

Minimální měsíční úložkou (vkladem) pro přiznání státního příspěvku je 300 Kč (do 30. 6. 2024), resp. 500 Kč (od 1. 7. 2024). Výše příspěvku do 30. 6. 2024 nebyla jednotná – u nejnižších úložek činila až 30 % (90 Kč při úložce 300 Kč), dále však klesala až na 23 % (230 Kč při úložce 1 000 Kč a více).

Od 1. 7. 2024 se výše státního příspěvku snižuje na 20 %, přičemž zároveň se zvyšuje jak spodní limit zvýhodněné úložky (ze 300 na 500 Kč), tak horní limit (z 1 000 Kč na 1 700 Kč), při jehož překročení účastník obdrží maximální výši příspěvku; ta nově činí 340 Kč (z výše uvedených 230 Kč)

Změna úložek, odklad spoření

V systému doplňkového penzijního spoření je možné změnou smlouvy zvyšovat či snižovat úložky (příspěvky), přičemž snížení je z důvodu dopadu na čerpání státních příspěvků akceptováno pouze písemně. Současně je pro případ nečekaných komplikací umožněno placení příspěvků odložit nebo přerušit.

Předčasné ukončení

Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření lze v případě potřeby předčasně ukončit s výplatou tzv. odkupného. Odkupné je částka, kterou vyplatí pojišťovna klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného se stanoví pojistně matematickými metodami jako hodnota prostředků klienta ke dni zániku závazků ze smlouvy určenému dohodou nebo ke dni doručení výpovědi po odečtení poskytnutých státních příspěvků. Pro pojistné smlouvy uzavřené do 31. 12. 2004 se používal pojem odbytné, co do obsahu se však jedná o totožné pojmy. Státní příspěvky penzijní společnost vrací do státního rozpočtu v původní výši, vyplacené prostředky jsou předmětem zdanění (viz dále).

Odkupné lze vyplatit nejdříve po 24 měsících spoření.

Příspěvky zaměstnavatele

V systému doplňkového penzijního spoření jsou umožněny příspěvky zaměstnavatele, pokud s tím účastník spoření souhlasí, přičemž účastník je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit penzijní společnosti. K příspěvku zaměstnavatele se již neposkytuje státní příspěvek. Příspěvky třetích osob nejsou v doplňkovém penzijním spoření umožněny.

Daňové aspekty

Daňovou podporu doplňkového penzijního spoření najdeme jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Novela 2024

K dispozici je zcela nový § 15b ZDP výstižně nazvaný "Daňová podpora produktu spoření na stáří", na který se dále v textu odvoláváme.

Pro pojištění vzniklá od 1. 1. 2024 se použijí přísnější podmínky, za kterých lze daňovou podporu sjednat:

  • výplata ve prospěch poplatníka nastává nejdříve po 120 měsících trvání pojištění,

  • poplatník dosáhl 60 let věku a zároveň věku o 5 let nižšího, než jaký je jeho důchodový věk podle zákona o důchodovém pojištění.

Pro pojistné produkty uzavřené do 31. 12. 2023 platí původně nastavené podmínky.

Odpočet od základu daně

Patrně nejvýznamnější daňovou výhodou je možnost odpočtu vlastních úložek od základu daně, podle § 15 odst. 5 ZDP se jedná o tzv. nezdanitelnou část základu daně. Odečíst přitom lze podle odstavce šestého část měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících přesáhly výši, od které náleží nejvyšší možný státní příspěvek – tedy 1 000 Kč do 30. 6. 2024, resp. 1 700 Kč od 1. 7. 2024. Zároveň je stanoven roční limit odpočtu 24 000 Kč na poplatníka (do roku 2023), resp. 48 000 Kč v součtu se všemi produkty spoření na stáří a pojištěním dlouhodobé péče ve smyslu § 15a ZDP (od roku 2024).

Paní Lenka ukládá měsíčně na doplňkové penzijní spoření 1 800 Kč, k čemuž pravidelně dostává měsíční státní příspěvek v maximální výši (230 Kč do června 2024, 340 Kč od července 2024). Ročně tak obdrží v roce 2023 částku 2 760 Kč, v roce 2024 pak 3 420 Kč.

V roce 2023 uplatní roční odpočet od základu daně ve výši 9 600 Kč (12 x 800). Při sazbě daně 15 % tak získá daňovou úsporu ve výši 1 440 Kč. V roce 2024 se na úložky od července do prosince bude

Nahrávám...
Nahrávám...